Závery

Ptejte se, knihovny!

Medzinárodný seminár CASLIN sa konal v dňoch 19. až 23. septembra 2022 na Donovaloch. Organizátormi boli Centrum vedecko-technických informácií SR a Slovenska technicka univerzita v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 36 zástupcov českých a slovenských knižníc a sponzorských firiem.

Odborné podujatie otvoril generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky PhDr. Radoslav Ragač, PhD. Účastníkov seminára pozdravil na diaľku tiež zakladateľ projektu CASLIN a dlhoročný člen organizačného výboru prof. Andrew Lass z USA, ktorý sa s krátkymi úvahami prihováral aj počas ďalších dní.

Témou tohtoročného seminára bola príprava na koncepčné a strategické premýšľanie knižníc o svojej budúcnosti formou kladenia si otázok. Zdrojom inšpirácie sa stala kniha popredných odborníkov Rady Európy pre oblasť kultúry Charlesa Landyho a Françoisa Matarassa Hledání rovnováhy: 21 strategických dilemat v kulturní politice. Cieľom pracovných workshopov bola v súlade s metódou uvedenej publikácie postupná identifikácia, formulácia a výsledná prezentácia strategických dilem rozvoja knižníc ako kľúča k tvorbe strategických dokumentov.

Intenzívne hľadanie dôležitých otázok, na ktoré by si malo odpovedať vedenie každej knižnice, bolo realizované v štyroch pracovných skupinách zameraných na: 1) zamestnancov, 2) procesy, riadenie, komunikáciu a marketing, 3) technológie, 4) knižničné fondy, objekty a priestory.

Výsledkom je štrnásť strategických otázok, resp. dilem týkajúcich sa personálnej politiky, rozhodovacích procesov, ideologického smerovania, nastavenia knižnično-informačných služieb, prístupu k používateľom, technologických riešení a miery kontinuity ich inovácie, prevádzky technologickej infraštruktúry, budovania informačných fondov či dizajnových riešení priestorov knižníc, o ktorých sa podrobnejšie diskutovalo v panelovej diskusii v záverečný deň podujatia.

Súčasťou seminára boli okrem pracovných workshopov aj dve hosťovské prednášky: on-line prednáška doc. PhDr. Anny Sámelovej, PhD. z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a prednáška prorektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre vedu a výskum prof. PhDr. Petra Terema, PhD.

PhDr. Jakub Fázik, PhD., Centrum vedecko-technických informácií SR

Výstup zo seminára CASLIN 2022